نمونه کد استفاده از وب سرويس نوشته شده بر پايه NET Framework

  • دسته : نمونه کد و کتابخانه
  • نویسنده : پیام
  • تاریخ انتشار : 1398/06/30

نمونه کد اتصال به درگاه پرداخت بهبانک به زبان ASP.NET Web Forms